• ห้องปฏิบัติการโรงเรียนการเรือน


  Food Laboratory

  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างฉับไวและได้มาตรฐาน

 • ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


  Sci-Laboratory

  ห้องปฏิบัติการซึ่งใช้สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีหลายแบบ ด้วยความที่แต่ละภาควิชาของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีความต้องการเฉพาะที่ต่างกัน

 • ห้องปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์


  Nursing Laboratory

  การฝึกปฏิบ้ติารพยาบาลในหอ้งปฏิบัตการทางการพยาบาลมีความสำคัญอย่างงมาก ในการเรียนการสอนวิชาทางการพยาบาล

 • ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ


  Others Laboratory

1

โรงเรียนการเรือน

ห้องปฏิบัติการฯมีนโยบาย ในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับและสิทธิของลูกค้า รวมทั้งการป้องกันและรักษาข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์ และการส่งผ่านผล ห้องปฏิบัติการฯ จะทำการทบทวนคำขอบริการ (ครอบคลุมถึงงานจ้างเหมาช่วงด้วย)ทุกครั้ง และการทบทวนข้อสัญญาภายใต้ข้อตกลงและความต้องการของลูกค้าที่ไม่เปลี่ยนแปลง

2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สภาพภายในห้องปฏิบัติการบางแห่งนั้นไม่ได้อันตรายไปกว่าห้องอื่น ๆ ทว่าในห้องแล็บบางที่นั้นอาจมีอันตรายอยู่ โดยอันตรายในห้องปฏิบัติการนั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถูกศึกษาในห้องแล็บ เหล่านั้นอาจรวมไปถึงพิษ จุลชีพก่อโรค วัตถุไวไฟ สารที่ระเบิดได้ หรือวัสดุการสลายให้กัมมันตรังสี

3

คณะพยาบาลศาสตร์

เริ่มตั้งแต่การเรียนการสอนในวิชาที่เป็นพื้นฐานทางการพยาบาลเพื่อให้ นักศึกษาสามารถทดลองฝึกปฏิบัติเป็นฐานความรู้และทักษะปฏิบัติการพยาบาลต่าง ๆ

4

ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ

ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย